De bewoners in onze regio kennen ons vooral van onze dienstverlening in afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en gladheidsbestrijding. Minder zichtbaar, maar essentieel, zijn onze activiteiten om afvalstromen te verwerken en te vermarkten. We richten ons op hoogwaardig en duurzaam hergebruik van grondstoffen om invulling te geven aan onze circulaire ambitie. Door de schaal van ons bedrijf willen wij in onze regio de rol van duurzame grondstoffenregisseur verder inhoud geven.

Wij analyseren de grondstoffen die beschikbaar komen uit alle afvalstromen uit de huishoudens in de Meerlandenregio, het groenafval uit de buitenruimte en ook het afval vanuit bedrijven en maatschappelijke instellingen dat op afval van huishoudens lijkt. Per grondstof maken wij vervolgens een afweging over de invulling van onze rol. Voor sommige grondstoffen verzorgen we alleen  de inzameling en vermarkting. Andere grondstoffen sorteren en demonteren we zelf en verwerken we tot nieuwe producten.  Hoe schoner de grondstof is, hoe hoogwaardiger de hergebruikmogelijkheden zijn. Via grondstoffenrapportages informeren wij  de gemeenten over deze activiteiten. Bovendien gebruiken we onze kennis van de keten om te adviseren over optimalisering van  de inzameling, om nieuwe technische oplossingen te implementeren en om voorlichting te geven aan bewoners, bedrijven  en gemeenten.

Vijf specifieke grondstofstromen hebben we geselecteerd waarin we een grotere rol voor onszelf zien in de keten. Voor deze stromen geldt dat we ze zelf inzamelen - of dat er voldoende volume in de Meerlandenregio is om invloed te hebben op de keten dan wel zelf een keten op te zetten - en dat er voldoende klantvraag is om een hoogwaardige verwerking van de grondstoffen efficiënt te kunnen inrichten. Het is onze ambitie om voor die vijf stromen de komende jaren de materiaalkringloop, het liefst regionaal, te sluiten:

  • Biomassa, waaronder GFTE, snoeihout en grassen
  • Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)
  • Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)
  • Textiel
  • Luiers en incontinentiemateriaal