In 2013 is er een raamovereenkomst verpakkingen afgesloten tussen de rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het bedrijfsleven (Afvalfonds). Op basis daarvan ontvingen de gemeenten een vergoeding voor de verpakkingen die ze inzamelen.

 Vanaf 2015 is de ketenregie in die overeenkomst gewijzigd. Vanaf dat moment waren gemeenten niet alleen meer verantwoordelijk voor de inzameling, maar ook voor de sortering en de vermarkting van de ingezamelde verpakkingen. De overeenkomst gold voor tien jaar (2013-2022) en tijdens de evaluatie halverwege de looptijd was er met name veel discussie over die ketenregie. Gemeenten brachten naar voren dat zij weinig invloed hadden op sortering en vermarkting, terwijl zij daarvoor wel (financieel) verantwoordelijk werden gehouden.

Na lang beraad hebben de drie partijen daarom een nieuwe ketenovereenkomst  gesloten die per 1 januari 2020 ingaat en die weer voor tien jaar geldt. De verantwoordelijkheid voor sortering en vermarkting gaat terug naar het bedrijfsleven.  Deels naar het Afvalfonds (vereniging van verpakkingsproducenten) en deels naar publieke partijen als Midwaste en HVC, die daarvoor gezamenlijk opereren onder de naam Regie Kunststoffen Nederland (RKN). Meerlanden en alle gemeenten voor wie wij actief zijn, alsmede Katwijk en Teylingen, zijn aangesloten bij RKN. 

In 2019 hebben wij veel tijd besteed aan het voorbereiden van de nieuwe overeenkomst en het organisatorisch inregelen van de nieuwe verhoudingen. Het is terecht dat gemeenten nu geen financieel risico meer lopen voor activiteiten waar ze geen sturing op hebben. Wel blijven ze verantwoordelijk voor inzameling en de communicatie naar bewoners: de ingezamelde verpakkingen moeten namelijk wel voldoen aan kwaliteitscriteria. Een bepaald percentage vervuiling leidt tot vermindering van de vergoeding. Meerlanden blijft voor de aangesloten gemeenten de verpakkingen inzamelen, transporteren en sorteren. Het is onze strategie om per afvalstroom de juiste schaalgrootte te organiseren om die stroom efficiënt te kunnen verwerken. Voor PMD hebben we daarom gekozen voor aansluiting bij RKN.