Bij het uniformeren van de tarieven voor de afvalbeheertaken hebben we gemerkt dat gemeenten verschillend omgaan met het eigendom en het beheer van inzamelmiddelen. Daarom heeft Meerlanden met de gemeenten afgesproken om ook deze zaken te uniformeren. Dit wordt ook wel het containerbeheerregime genoemd.

 Meerlanden heeft in 2019 gewerkt aan het uitwerken van dit nieuwe regime. In 2020 wordt het aan de gemeenten voorgelegd voor implementatie. Het afgelopen jaar zijn de minicontainers en ondergrondse containers opnieuw Europees aanbesteed. In overleg met de gemeenten is dit moment ook aangegrepen om de inzamelmiddelen verder te uniformeren. Zo wordt een stap gezet om de opnamesystemen in het complete verzorgingsgebied te uniformeren. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een eenvoudiger wagenpark. Hiermee hebben we in 2019 een belangrijke stap gezet richting meer uniformiteit, eenvoudiger beheer en kostenefficiënter werken.