Meerlanden verleent haar diensten aan acht aandeelhoudende gemeenten in de regio Noord- en Zuid-Holland. Door dit hele jaarverslag heen staan kaders met voorbeelden van onze specifieke diensten en werkzaamheden per gemeente.

Hieronder schetsen wij de belangrijkste algemene ontwikkelingen in 2019. 

Uniforme tarieven

In 2019 hebben de aandeelhoudende gemeenten en Meerlanden een definitieve overeenstemming bereikt over het uniform tarievenbeleid voor de dienstverlening rond afvalbeheer. In 2018 was er al akkoord op de systematiek van het beleid, maar het afgelopen jaar is het beleid volledig uitgewerkt en geborgd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met bijbehorende verantwoordingsrapportage. De DVO voor de afvalbeheertaken is in opzet uniform, maar er blijven mogelijkheden om te differentiëren in de breedte van de dienstverlening, het serviceniveau of in specifieke uitvoeringswensen. 

Met deze opzet hebben we ook een belangrijke stap gezet in de manier waarop we in de toekomst met elkaar samenwerken. Deze vorm berust op gelijke uitgangspunten, waaronder gelijke tarieven voor gelijke dienstverlening, een mate van onderlinge solidariteit, volledige transparantie in opbouw van kosten en hierdoor de mogelijkheid voor gemeenten om onderling te vergelijken. Eind 2019 zijn de gemeenten en Meerlanden gestart om ook een uniform tarievenbeleid te ontwikkelen voor straatreiniging en gladheidbestrijding.

Samenwerking met Waterwolf

Waterwolf is een onderneming die voor de gemeente Haarlemmermeer de openbare ruimte beheert. In 2019 is Meerlanden gestart om de samenwerking met Waterwolf op te zoeken op aanpalende dienstverleningsterreinen. Dat begon met het intensiveren van het contact tussen de uitvoerenden en de managers van beide organisaties. Samen hebben we gekeken naar hoe de uitvoering van de werkzaamheden beter op elkaar kan worden afgestemd. Zeker in het najaar, tijdens de periode van bladval, hebben we elkaar opgezocht om onze activiteiten goed op elkaar aan te laten aansluiten. We willen die samenwerking de komende jaren verder uitbouwen. Te denken valt aan het samen werven van nieuwe medewerkers of het opzetten van een pool met medewerkers. Daarnaast kunnen we materieel samen inkopen en ook het schouwen van de kwaliteit gezamenlijk oppakken. Zo kunnen we elkaar attenderen op mogelijke gebreken. En in ieder geval willen we onze werkzaamheden beter op elkaar afstemmen, zoals het ruimen van zwerfafval door Meerlanden na snoeiwerkzaamheden van Waterwolf. Dit draagt bij aan een betere beeldkwaliteit in de gemeente en een efficiënter inzet van middelen.

Werken in verontreinigde grond

In het beheer van de openbare ruimte verricht Meerlanden ook werkzaamheden in de grond. Hierbij is het voor de gezondheid van ons personeel en de omgeving van belang om goed te weten in wat voor grond er wordt gewerkt en hoe te handelen. In 2019 hebben de gemeente Aalsmeer en Meerlanden gezamenlijk gewerkt aan het behalen van de BRL 7.000 certificering. Met het behalen van dit certificaat zijn opdrachtgever en opdrachtnemer zich bewust van de risico’s van werken in de grond en de te volgen werkwijze. Het certificaat maakt veilig werken in de grond aantoonbaar.