Meerlanden is een financieel gezond bedrijf dat winst maakt. Dit is de basis voor de continuïteit van het bedrijf. Daardoor zijn we in staat onze ambities te realiseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid en creëren we werkgelegenheid.

Het resultaat voor belastingen bedraagt in 2019 € 2.835.000 (2018: 2.659.000), dat is een toename van € 176.000  (+6,6 procent). Door een stijging van de belastinglast met € 648.000 komt het resultaat na belastingen in 2019 uit op   € 2.215.000 (2018: € 2.687.000), dat is een afname van € 472.000 (-17,6 procent).  De resultaten van de laatste drie jaren laten de volgende ontwikkeling zien:

Vermogen

Onze financiële positie is solide: het eigen vermogen voor dividenduitkering is met € 872.000 toegenomen en bedraagt ultimo 2019 € 29.092.000. De solvabiliteit (voor resultaatbestemming) is met 54,0 procent goed te noemen en ligt 2,4 procent hoger dan in 2018. 

Dividend

Per aandeel is het resultaat dit jaar gedaald van € 14,64 naar  € 12,07. Dat betekent een rendement op het eigen vermogen van bijna 8%. Voorgesteld wordt om van dit resultaat 40 procent te bestemmen voor een toekomstige dividenduitkering, Daadwerkelijke uitbetaling vindt plaats nadat de gevolgen van de Covid-19-uitbraak volledig in beeld zijn en voor zover het passend is binnen de financiële situatie van dat moment. Een dividenduitkering van 40 procent komt overeen met € 4,83 per aandeel (2018: € 7,32). Dat komt neer op een dividendrendement van 3,2 procent.

Kasstroom

De operationele kasstroom stijgt in 2019 met € 1,4 mln. naar € 11,8 mln. De uitgaande kasstroom uit investerings activiteiten bedroeg € 7,6 mln. Dat is € 2,4 mln. hoger dan in 2018, met name door uitgestelde investeringen aan rollend materieel uit 2018.

De uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten is € 4,2 mln. als gevolg van dividenduitkeringen en aflossingen op langlopende leningen. Er zijn in 2019 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Per saldo is de kortlopende bankschuld in 2019 met € 0,5 mln. toegenomen naar € 3,6 mln. Meerlanden heeft een kredietfaciliteit van € 8,6 mln.  De totale rentedragende bankschulden namen af met € 2,9 mln. tot € 12,0 mln. Meerlanden voldoet ruim aan de financiële ratio’s die met de banken zijn afgesproken. De kasstromen zijn in onderstaande tabel nader gespecificeerd.
 

Financiële waardecreatie aandeelhouders

De financiële waardecreatie aandeelhouders geeft de waarde van de onderneming aan. Deze waarde wordt gevormd door het totaal van het uitgekeerde dividend en het eigen vermogen. In onderstaande grafiek zijn deze waarden samengebracht.
 

Vooruitblik 2020

De Covid-19-uitbraak en de maatregelen die door de overheid naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken, beïnvloeden de bedrijfsvoering van Meerlanden en zullen ook impact hebben op het resultaat na belastingen over 2020. We zien in april een daling van de inkomsten uit onze bedrijfsafvalactiviteiten en de kringloopwinkel is gesloten. Of de inkomsten in de komende maanden van 2020 zullen verbeteren, hangt af van de periode waarin wij worden blootgesteld aan Covid-19 en in hoeverre overheidsmaatregelen worden verlengd, uitgebreid of afgebouwd.

De afvalinzameling bij huishoudens en op de milieustraten laten in april een toename van de activiteiten zien. Aangezien deze activiteiten het grootste deel van de inkomsten bepalen, verwachten wij vooralsnog een lichte daling van het resultaat na belastingen ten opzichte van het resultaat na belastingen van 2019. 
Wij zullen onze investeringen beperken tot noodzakelijke vervangingen van activa totdat we meer zekerheid hebben over wanneer de overheidsmaatregelen zullen eindigen en de bedrijfsactiviteiten verbeteren. Daar waar sprake is van voorgenomen investeringen uit hoofde van nieuwe activiteiten, wordt het besluit daarover pas genomen nadat meer duidelijk is over de gevolgen van de Covid-19-uitbraak.

Wij verwachten geen wijzigingen in ons personeelsbestand. Als de Covid-19-pandemie echter langer aanhoudt, kan dit eventueel opnieuw moeten worden bekeken. Op basis van de huidige financiële positie en resultaten schatten wij het risico dat wij niet aan de ratio’s van onze convenanten voldoen, als zeer gering. In tegenstelling tot ons normale dividendbeleid zullen we voorstellen het dividend niet op het gebruikelijke  moment uit te keren.