-

Programma Terreinvisie Meerlanden (Pro_Meter)

Meerlanden gaat het terrein in Rijsenhout opnieuw indelen en vormgeven. Dat project heet Pro_Meter (Project Meerlanden Terrein). Het afgelopen jaar heeft Meerlanden hierin een aantal belangrijke stappen gezet. De terreinvisie is verder uitgewerkt. De ontwerpen voor de grondstoffenloods en de biomassaketel zijn in ontwikkeling. Ook zijn de eerste ontwerpen voor de drogerij gepresenteerd. Voor de biomassaketel is een bouwvergunning aangevraagd en verleend. De installatie is in afwachting van toekenning van de SDE-subsidie. Voor het complete terrein wordt de omgevingsvergunning geactualiseerd, vanwege de veranderingen die op de locatie worden doorgevoerd. De investeringen moeten nog verder worden goedgekeurd door onze raad van commissarissen en de aandeelhouders. 

Bij deze ontwikkelingen worden de omwonenden betrokken. Er zijn in 2019 drie bewonersbijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten heeft Meerlanden haar plannen voor het nieuwe terrein gepresenteerd. Daar konden bewoners op reageren en hun wensen kenbaar maken. Die wensen zijn vervolgens zo goed mogelijk in de plannen verwerkt. Zo vonden bewoners het belangrijk dat de ingang van de grondstoffenloods aan de achterzijde geplaatst moest worden om de eventuele geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Dat is in het ontwerp zo vormgegeven. Ook wordt op aanbevelen van bewoners een groene buffer aangelegd. Daarnaast wordt van medewerkers input gevraagd voor het nieuwe terrein. Vanuit hun ervaring hebben zij goede en praktische ideeën om het terrein optimaal en werkbaar in te richten.

Milieustraat 3.0

De huidige milieustraat is een terrein waar bewoners afgedankte producten en materialen aanleveren in diverse containers. Wij krijgen dus pas zicht op de producten en de grondstoffen wanneer de bewoners ze bij ons brengen. Milieustraat 3.0 is de milieustraat van de toekomst; het is een concept dat al start bij bewoners thuis. Via online communicatiemiddelen gaan we bewoners informeren hoe ze producten kunnen hergebruiken, repareren, upcyclen of recyclen. Pas helemaal aan het eind van dat concept komt de huidige milieustraat weer in zicht. Maar dan in een heel andere gedaante. 

Bewustwording begint bij mensen thuis. Op het moment dat een nieuw meubel of elektrisch apparaat aangeschaft gaat worden, is de vraag: wat doen we met het oude exemplaar? Op een online platform willen we bewoners alternatieven bieden en ideeën aandragen om de levensduur van producten te verlengen. Bijvoorbeeld door ze in te leveren bij een winkel in de buurt. Dat kan ook een repair winkel zijn waar producten en apparaten opgeknapt worden en vervolgens naar een nieuwe gebruiker gaan. Voor producten die echt niet meer gerepareerd of opgeknapt kunnen worden, volgt een route voor hergebruik van onderdelen of grondstoffen. Gerichte communicatie is essentieel om mensen te motiveren afval te scheiden. Voor verschillende doelgroepen hebben we daarom verschillende uitingen ontwikkeld die inspelen op ieders specifieke situatie. 

Op de locatie van de milieustraat 3.0 wordt zichtbaar wat er met de producten gebeurt nadat ze zijn afgegeven. Je krijgt er uitleg over de rol van de grondstoffen in de circulaire samenleving. Je kunt er refurbished spullen kopen. Er zijn ateliers met ondernemers en kunstenaars die van de grondstoffen inspirerende nieuwe producten maken. Op deze manier wordt een bezoek aan de milieustraat 3.0 een inspiratiemoment. 

Met milieustraat 3.0 bieden we meer service aan de klant, zorgen we voor meer hergebruik van grondstoffen en ten derde organiseren we slimmer en efficiënter de logistiek van recycling. In het najaar van 2019 hebben alle bestuurders met ons een werkbezoek gebracht aan het Upcyclecentrum van de gemeente Almere. Een deel van onze ideeën van milieustraat 3.0 worden hier al in praktijk gebracht. Tijdens dat bezoek is besloten tot het instellen van een ambtelijke werkgroep die het idee van milieustraat 3.0 verder uitwerkt. In 2020 zijn wij gezamenlijk met gemeenten Haarlemmermeer, Lisse en Hillegom gestart met de zoektocht of een gezamenlijke milieustraat haalbaar is. 

Warmtebedrijf

In de afgelopen jaren heeft Meerlanden zich stap voor stap ontwikkeld van een afvalinzamelingsbedrijf naar een belangrijke duurzame regionale speler. Het afgelopen jaar hebben we veel tijd, kennis en inventiviteit besteed aan het ontwikkelen van een nieuw concept om de huidige afvalstromen nog nuttiger in te zetten en duurzame warmte te produceren met een hoge bruikbaarheid en leveringszekerheid. Met de ontwikkeling van een biomassa-installatie kunnen we nieuwe nabijgelegen afnemers, waaronder kantoren en hotels op kantorenpark Park Rijk te Schiphol-Rijk, van duurzame warmte voorzien. 

In de biomassa-installatie wordt een mix van snoeihout uit de regio omgezet in duurzame warmte. Via een warmtenet is de warmte vervolgens beschikbaar voor de kantoren en bedrijven. Met de bedrijven op Park Rijk zijn diverse gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor verduurzaming van de warmtevoorziening. Vanuit de eigenaren van kantoren en hotels is er serieuze belangstelling getoond in duurzame warmte als alternatief voor aardgas. Een groot deel van hen heeft een intentieverklaring ondertekend om warmte af te nemen.

De omwonenden zijn stap voor stap meegenomen in de planvorming en zijn ondersteund door een externe adviseur van het adviesbureau Mobilisation for the environment. Het initiatief is door hen beoordeeld en heeft het advies ‘ja, mits’ meegekregen. De benodigde vergunningen en subsidies zijn aangevraagd. Op dit moment zijn we in gesprek met partners over het afsluiten van overeenkomsten met de afnemers, de voorbereiding van de bouw van de daadwerkelijke productieinstallatie en de aanleg van het leidingen tracé. We verwachten medio 2020 de business case te kunnen voorleggen aan onze aandeelhouders.