-

Samenstelling

Bij Meerlanden werken 360 medewerkers (329,5 FTE). Dat is een stijging met 6,5 FTE ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat komt doordat Meerlanden het afgelopen jaar heeft ingezet op het verkleinen van de flexibele schil. Meer medewerkers hebben een vast dienstverband gekregen. Ook is gekeken om bijvoorbeeld niet enkel beroepschauffeurs met de juiste papieren aan te nemen, maar ook mensen de kans te geven die zich willen ontwikkelen van belader naar chauffeur. Deze mensen hebben een opleidingsaanbod gekregen. Op die manier werkt Meerlanden aan de stabiliteit van de organisatie. En zorgt het ervoor dat het een aantrekkelijke werkgever blijft. Het vernieuwen van de reiskostenvergoeding en de aansluiting van de flexibele medewerkers op een pensioenregeling dragen hier ook aan bij. Een kans ligt er nog op het gebied van het verhogen van het percentage vrouwen en jongeren dat voor Meerlanden werkt. De verdere digitalisering en het flexibeler maken van de roosters kunnen bijdragen aan het evenwichtiger maken van de diversiteit binnen Meerlanden.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Doordat de wereld verandert en de arbeidsmarkt beweegt, heeft Meerlanden het afgelopen jaar relatief hoge in- en uitstroom gekend. In 2019 zijn 55 medewerkers in dienst gekomen (ten opzichte van 52 in 2018) en 47 collega’s uit dienst gegaan. Vacatures ontstaan doordat medewerkers in beweging komen, maar ook omdat we investeren in het verkleinen van onze flexibele schil en de uitbreiding van het werkgebied en werkzaamheden. Bij Meerlanden werken relatief veel beroepschauffeurs. In Nederland is al een aantal jaren sprake van een tekort aan chauffeurs. Tot op heden kan Meerlanden, met behulp van een aangestelde recruiter, voldoende gekwalificeerde beroepschauffeurs aan zich binden, al ondervindt Meerlanden gezonde concurrentie van de logistieke en transportbedrijven rond Schiphol. Daardoor is er relatief veel beweging in de arbeidsmarkt voor beroepschauffeurs. 

Verzuim

Ondanks een lichte stijging van het verzuim in 2019 (6,1% ten opzichte van 6,0% in 2018 en 5,5% in 2017) ziet Meerlanden toch een positieve ontwikkeling in de verzuimcijfers, kijkend naar de verzuimduur en de daling van het aantal ziekmeldingen. Het afgelopen jaar is de meldingsfrequentie bij Meerlanden gedaald. Was het in 2018 nog 1,12, in 2019 daalde de frequentie naar 1.

Nieuwe arbodienstverlener

Meerlanden is overgestapt naar een nieuwe arbodienstverlening: Mediwerk. Met die overstap heeft de leidinggevende een grotere rol gekregen in het terugdringen van kort verzuim bij medewerkers. Een gezondheidscoach ondersteunt de leidinggevende in deze nieuwe rol. De bedrijfsarts staat meer op de achtergrond. Die aanpak laat een positieve ontwikkeling zien in de verzuimcijfers.

Duurzame inzetbaarheid

Meerlanden heeft afgelopen jaar het model van duurzame inzetbaarheid verder invulling gegeven. Dit model richt zich op vier thema’s: ‘leren & ontwikkelen’, ‘gezondheid & vitaliteit’, ‘motivatie & betrokkenheid’ en ‘in- & ontspanning. Het afgelopen jaar is gebruikt om medewerkers bewust te maken van het belang van duurzaam inzetbaar zijn. Er is gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen rond duurzame inzetbaarheid, van een dag in de week vegetarisch eten tot sport en bewegen. Daarnaast wordt gratis fruit verstrekt aan de medewerkers op locaties. 

Ook is een medewerkersonderzoek gestart (nulmeting) over de vier thema’s van duurzame inzetbaarheid. Onderzoek helpt om te komen tot gerichte keuzes, een gestructureerde vervolgaanpak en een beleid voor de komende jaren. Workshops leren leidinggevenden om het gesprek met medewerkers aan te gaan over de uitkomsten van het onderzoek. De online vragenlijst is door 51% van de medewerkers ingevuld. De visie op het huidige fysieke werkvermogen is met een score van 83,8% behoorlijk positief. Het mentale werkvermogen en de arbeidsprestaties scoort iets minder hoog, maar dat heeft blijkbaar geen negatief effect op het activiteitenverlies, want maar liefst 90% geeft aan aan dat dit gunstig is. 

Positief zijn ook het oordeel over de werk-privé balans (61% is echt tevreden en 22% gemiddeld) en de tevredenheid met het werk (70%). Dit zijn mooie resultaten, maar als we kijken naar de toekomstige inzetbaarheid dan is 23% van de deelnemers helemaal positief, 20% vindt dat gemiddeld en 57% geeft een score van onder gemiddeld tot ongunstig. Daarom willen we zeker nog verder inzetten en investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De belangrijkste uitkomsten waarmee we als eerste aan de slag willen:

  • Beter benutten van de talenten van de medewerkers.
  • Betrokkenheid van de medewerkers vergroten.
  • Verbeteren van de omstandigheden waarin gewerkt wordt. 

Opleidingen

Meerlanden wil continu investeren in de kennis en kunde van haar medewerkers. Naast functievereiste opleidingen zoals Code 95, VCA en BHV biedt Meerlanden medewerkers opleidingen aan om chauffeur te worden. Via het traject ‘van belader naar chauffeur’ hebben medewerkers de kans om zich te ontwikkelen tot chauffeur. Daarnaast hebben vier medewerkers een mbodiploma niveau 3 behaald in de opleidingsrichting AMBOR (Afval, Milieu, Beheer openbare ruimte). Via de wervingscampagne ‘Milieuchauffeur’ hebben verschillende transportbedrijven de krachten gebundeld om goed personeel te werven, met daarbij een passend opleidingsaanbod. In 2019 was het aantal aanmeldingen via dit kanaal te klein. Daardoor is er geen opleidingstraject voor dit initiatief gestart. Ook zijn er ontwikkelmogelijkheden gericht op persoonlijke ontwikkeling. Zo hebben een viertal medewerkers een loopbaantraject 45+ gevolgd en kan iedereen gebruik maken van Goodhabitz: een online leerplatform. 

Samen Verder

Samen Verder is het cultuurprogramma van Meerlanden. Het doel is om gezamenlijk waarden inhoud te geven om beter samen te werken, duidelijk te zijn over wat wij van elkaar verwachten en hoe we met elkaar om willen gaan. De waarden die op onze organisatie van toepassing zijn, zijn ‘samenwerken’, ‘veilig’, ‘eerlijk’, ‘respectvol’, ‘dienstverlenend’, ‘energiek’ en ‘resultaatgericht’. Samen wordt invulling gegeven aan de manier waarop de waarden worden toegepast in het dagelijks handelen. Tot nadenken aanzettende uitingen hebben een aanzet gegeven aan een continu lopende campagne.

Social Return on Investment (SROI)

Meerlanden vindt het belangrijk om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal werken 99 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor. Door het wegvallen van de Wswindicatiestelling stopt namelijk de instroom van deze doelgroep in ons bedrijf. Bij het Regionaal Sorteer Centrum Schiphol doen we ervaring op met het samenwerken met de bredere participatie doelgroep. Op dat gebied werken we al jarenlang samen met AM Match, Paswerk/Pasmatch, Panter en de Mare groep.

OR

De ondernemingsraad is de vertegenwoordiging van de medewerkers van Meerlanden en adviseert de directie over personeel gerelateerde zaken. Ook is de raad betrokken bij beslissingen over bedrijfsregelingen. Periodiek laat de ondernemingsraad zich door de directie informeren over die kwesties die het personeel van Meerlanden raken. De ondernemingsraad van Meerlanden telde in 2019 tien leden. De samenstelling is veranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Er is een nieuwe voorzitter aangetreden. 

Vergaderingen

In 2019 kwam de ondernemingsraad zes keer bij elkaar voor een OR-vergadering, vier keer voor een overlegvergadering en een keer voor een Artikel 24 overleg om zich te laten informeren over de ontwikkeling van Meerlanden voor het komende half jaar en de mogelijke instemmings- en adviesaanvragen. De bestuurder heeft vier maal een verzoek om instemming voorgelegd bij de ondernemingsraad.

Belangrijke thema’s

De belangrijkste thema’s in de vergaderingen van het afgelopen jaar waren de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten Aalsmeer en Lisse. Deze gemeenten overwogen in 2019 een deel van de werkzaamheden van Meerlanden in eigen beheer te nemen. Dat heeft gevolgen voor de medewerkers van Meerlanden. De ondernemingsraad heeft als doel de continuïteit van de organisatie te waarborgen, maar vooral om op te komen voor de medewerkers. De gemeente Aalsmeer heeft besloten het contract met Meerlanden te verlengen, waardoor de werkgelegenheid voor de medewerkers van Meerlanden behouden bleef. De gemeente Lisse heeft besloten het contract per 2020 te beëindigen. Per 2020 wordt een groot deel van de werkzaamheden in de buitenruimte van de gemeente Lisse overgedragen aan deze gemeente en de uitvoeringsorganisatie HLTSamen. Tien medewerkers hebben de mogelijkheid gekregen de overstap maken naar HLTSamen. 

Verzoeken tot instemming

De verzoeken tot instemming van het bestuur gingen over de verbeteringen van de pensioenvoorwaarden voor medewerkers van Meerlanden Flex B.V., een nieuwe en verbeterde reiskostenregeling, het aanstellen van een preventiemedewerker en het aanpassen van het rooster voor de gladheidsbestrijding, van om de week beschikbaarheid naar om de dag. De ondernemingsraad heeft met alle verzoeken ingestemd, waarvan de laatste onder voorbehoud. Het rooster wordt weliswaar aangepast, maar in pilotvorm. Na de pilot is afgesproken om de wijziging te evalueren.

In 2019 is één adviesaanvraag gedaan bij de OR. Dat betrof de herbenoeming van Angeline Kierkels tot bestuurder van Meerlanden, waarop de OR positief heeft geadviseerd.