Het werken in de buitenruimte met zwaar materieel en langs de openbare wegen brengt risico’s met zich mee. We doen er alles aan om het aantal ongelukken te beperken. Onze doelstelling is dat medewerkers in een veilige werkomgeving zonder gezondheidsrisico’s hun werk doen.

In 2017 hebben we doelen geformuleerd op het gebied van veiligheid. Voor een groot aantal situaties hebben we procedures en werkinstructies ontwikkeld. Naast het op orde en actueel houden van procedures en instructies is het vooral van belang dat alle medewerkers veiligheidsbewust zijn. We werken daarom aan een bedrijfscultuur waarin mensen continu zelf beoordelen of het werk veilig voor henzelf en de omgeving uitgevoerd kan worden en zelf ook actief melding maken van gevaarlijke situaties.
Interne campagnes ondersteunen dat veiligheidsbewustzijn. In 2019 hebben we drie keer een week lang expliciet aandacht geschonken aan veiligheid: in maart hadden we een eigen week van de veiligheid met voorlichting en informatie, in juni deden we dat samen met de vereniging van afvalverwerkingsbedrijven (VA) en in oktober sloten we aan bij de landelijke week van de veiligheid. 

In de loop van 2019 hebben we een nieuwe app geïntroduceerd waarin medewerkers issues op het gebied van veiligheid kunnen melden. Hun melding komt dan direct bij hun teamleider, maar wordt tevens centraal geregistreerd en geanalyseerd. Ook ongevallen worden in de app gemeld. En in de app kunnen mobiele werkplekinspecties geregistreerd worden.

Ongevallen

Het aantal ongevallen met verzuim is gestegen van 4 in 2018, naar 9 in 2019. Ongevallen met verzuim meten we aan de hand van de IF-factor. Dit is het aantal ongevallen met verzuim in een jaar per 1.000.000 gewerkte uren, uitgedrukt als ongevallen frequentieindex. Over 2019 is de IF-rate 14,7. Dit is hoger dan onze doelstelling van <10. Een van de ongevallen heeft geleid tot een nog lopende claim van de arbeidsinspectie.

Leidinggevenden melden ongevallen en onveilige situaties in ons veiligheidssysteem. In 2019 zijn er 34 meldingen ingevoerd. In 2018 waren dit 38 meldingen. Alle meldingen zijn onderzocht en daar waar van toepassing zijn verbeteracties ingezet. 

Zoals hierboven beschreven zetten wij vooral in op het nog verder op maat ontwikkelen en implementeren van procedures en werkinstructies om het aantal ongevallen terug te dringen. Daarnaast is cultuurverandering van belang, waardoor het volgen van deze procedures en instructies en de controle daarop de normaalste zaak worden.