hero title

(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

ACTIVARef.31 december 201831 december 2017
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
• Concessies, vergunningen en Intellectuele eigendom6500624
500624
Materiële vaste activa
• Bedrijfsgebouwen en –terreinen 712.10512.322
• Machines en installaties713.06213.238
• Andere vaste bedrijfsmiddelen717.75317.913
• Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa7376311
43.29643.784
Financiële vaste activa
• Andere deelnemingen804
• Overige vorderingen82336
2340
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
• Grond- en Hulpstoffen9151216
151216
Vorderingen
• Handelsdebiteuren102.6723.475
• Participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen105.3495.687
• Overige vorderingen en overlopende activa102.4462.708
10.46711.870
Liquide middelen1123777
Totaal Activa54.674 56.611
PASSIVARef.31 december 201831 december 2017
EIGEN VERMOGEN
• Gestort en opgevraagd kapitaal12, 138.4408.440
• Agio reserve121.2181.218
• Overige reserves1215.87514.866
• Onverdeeld resultaat122.6872.525
28.22027.049
VOORZIENINGEN
• Latente belastingverplichtingen14423451
• Overige voorzieningen14331508
754959
LANGLOPENDE SCHULD
• Schulden aan Kredietinstellingen158.84512.130
8.84512.130
KORTLOPENDE SCHULDEN
• Schulden aan kredietinstellingen153.1273.339
• Aflossingsverplichtingen15, 163.1393.139
• Crediteuren165.8445.272
• Belastingen en premies sociale verzekeringen161.0841.193
• Pensioenen16160164
• Overige schulden en overlopende passiva163.5013.366
16.85516.473
Totaal Passiva54.67456.611