(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

ACTIVARef.31 december 201931 december 2018
VASTE ACTIVA
• Immateriële vaste activa26117185
• Materiële vaste activa277.3157.787
• Financiële vaste activa2822.62232.605
Totaal vaste activa30.05440.577
VLOTTENDE ACTIVA
• Voorraden2933
• Vorderingen3004
• Overlopende activa30226325
• Vorderingen op groepsmaatschappijen3115.2367.686
• Liquide middelen324738
Totaal vlottende activa15.5128.056
Totaal activa45.56648.633
PASSIVARef.31 december 201931 december 2018
EIGEN VERMOGEN32
• Geplaatst kapitaal8.4408.440
• Agioreserve1.2181.218
• Algemene reserve17.21915.875
• Onverdeeld resultaat na belasting2.2152.687
Totaal eigen vermogen29.09228.220
VOORZIENINGEN341514
LANGLOPENDE SCHULDEN355.4008.845
KORTLOPENDE SCHULDEN3610.36011.235
OVERLOPENDE PASSIVA36699319
Totaal passiva45.56648.633