(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

Ref.20192018
Bedrijfsresultaat3.1513.022
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen6, 7, 86.4576.344
Voorzieningen (excl. mutatie latente belastingen)24388-177
6.8456.167
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden065
Vorderingen1.8261.403
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)307112
2.1331.580
Kasstroom uit bedrijfsoperaties12.12910.769
Betaalde interest23-316-362
Kasstroom uit operationele activiteiten11.81310.407
Investeringen in immateriële vaste activa6-6-94
Investeringen in materiële vaste activa7-7.695-5.199
Desinvesteringen materiele vaste activa77455
Desinvesteringen financiële vaste activa804
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-7.627-5.234
Aflossing langlopende schulden15-3.285-3.285
Aangetrokken langlopende schulden1500
Betaald dividend12-1.343-1.516
Mutatie kredietinstellingen455-212
Kasstroom uit financieringsactiviteiten-4.173-5.013
Mutatie geldmiddelen13160
Beginstand geldmiddelen23777
Eindstand geldmiddelen250237
Mutatie geldmiddelen11, 1613160