(bedragen x € 1.000,-) Vóór resultaatbestemming

ACTIVARef.31 december 201931 december 2018
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
• Concessies, vergunningen en Intellectuele eigendom6310500
310500
Materiële vaste activa
• Bedrijfsgebouwen en -terreinen711.50112.105
• Machines en installaties711.94713.062
• Andere vaste bedrijfsmiddelen720.21517.753
• Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoeringen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa7808376
44.47143.296
Financiële vaste activa
• Andere deelnemingen800
• Overige vorderingen81223
1223
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
• Grond- en Hulpstoffen9151151
151151
Vorderingen
• Handelsdebiteuren103.6452.672
• Participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen103.0125.349
6.6578.021
Overlopende activa1.9842.446
Liquide middelen250237
TOTAAL ACTIVA53.83554.674
PASSIVARef.31 december 201931 december 2018
EIGEN VERMOGEN
• Gestort en opgevraagd kapitaal12,138.4408.440
• Agio reserve121.2181.218
• Overige reserves1217.21915.875
• Onverdeeld resultaat122.2152.687
29.09228.220
VOORZIENINGEN
• Latente belastingenverplichten141.043423
• Overige voorzieningen14720331
1.763754
LANGLOPENDE SCHULDEN
• Schulden aan Kredietinstellingen155.4008.845
5.4008.845
KORTLOPENDE SCHULDEN
• Schulden aan kredietinstellingen153.5823.127
• Aflossingsverplichtingen15,163.3003.139
• Crediteuren166.6245.844
• Belastingen en premies sociale verzekeringen168961.084
• Pensioenen16188160
14.59013.354
Overlopende passiva162.9903.501
TOTAAL PASSIVA53.83554.674