(bedragen x € 1.000,-)

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de [betreffende] paragraaf van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

De Meerlanden Holding N.V. heeft ten behoeve van haar dochterondernemingen een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW.
Voor zover posten uit de balans en winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

26 Immateriële vaste activa

27 Materiële vaste activa

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15. Langlopende schulden. 

28 Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van De Meerlanden Holding N.V. gehanteerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen contante waarde. Naar verwachting wordt € 0 in 2020 verrekend.

De post vorderingen op groepsmaatschappijen betreft achtergestelde renteloze leningen verstrekt aan de volgende groepsmaatschappijen:

  • Compostering BV. Hoofdsom € 12.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 12 jaar. De vordering bedraagt € 10.000 per  31 december 2019;
  • Afval Inzameling en Reiniging BV. Hoofdsom € 15.000 op 31-12-2017, met een looptijd van 5 jaar. De vordering bedraagt  € 9.000 per 31 december 2019;
  • JJM Heemskerk BV. Hoofdsom € 3.800 op 31-12-2017, met een looptijd van 8 jaar. De vordering bedraagt € 1.500 per  31 december 2019.

Aflossing vindt plaats per jaar in gelijke termijnen. De in 2020 te ontvangen aflossingen zijn geherrubriceerd naar de kortlopende vorderingen.

29 Voorraden

Betreft voorraad dieselolie.

30 Vorderingen

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 8. (vorig jaar: € 3). De vorderingen vervallen binnen één jaar.

30.1 Overlopende activa

31 Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vorderingen vervallen binnen één jaar. Er is geen voorziening gevormd voor mogelijke oninbaarheid.

32 Liquide middelen

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

33 Eigen vermogen

34 Voorzieningen

De voorziening wordt berekend voor de toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,3% gehanteerd wordt. 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 14 als langlopend (langer dan één jaar) aan te merken.

35 Langlopende schulden

Voor een toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

36 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

36.1 Overlopende passiva

37 Niet uit de balans blijkende verlichtingen en risico's

38 Fiscale eenheid

De Meerlanden Holding N.V. vormt tezamen met al haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de heffing van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Per 1 januari 2018 is De Meerlanden Circulaire Economie B.V. in de fiscale eenheid gevoegd. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting. 

39 Personeelskosten

Het aantal personeelsleden per ultimo 2019 bedraagt 20,5 FTE (2018: 20,2) . Er zijn geen medewerkers werkzaam buiten Nederland.

40 Accountantshonoraria

In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen ten laste van het resultaat gebracht

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountants-organisaties).

De in de tabel vermelde honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 (2018) hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2019 (2018), ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2019 (2018) zijn verricht.

41 Bezoldiging directie en raad van commissarissen

De statutaire directie wordt gevormd door mevrouw drs. A.H.J.M.F. Kierkels. Mevrouw Kierkels is bestuurder sinds 1 november 2015. De bezoldiging van de bestuurder in het verslagjaar past binnen de kaders van het door de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 juli 2015 vastgestelde beloningsbeleid. Met inachtneming van artikel 2:383 lid 1 BW blijft de vermelding bezoldiging bestuurder in de jaarrekening achterwege indien deze herleid kan worden tot een enkele natuurlijk persoon. 

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen bedroeg over 2019 € 87 (2018: € 89).  

42 Voorstel winstverdeling

Het geconsolideerde resultaat na belastingen over 2019 van De Meerlanden Holding N.V. bedraagt € 2.215. Met inachtneming van artikel 29 van de statuten van de vennootschap stellen wij voor dit resultaat als volgt te verdelen:

  • € 886 als dividend aan houders van gewone aandelen;
  • € 1.329 het restant, toe te voegen aan het eigen vermogen.

Deze winstverdeling is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Rijsenhout, 8 mei 2020

De Raad van Commissarissen
P.G. Peters, voorzitter  Drs. A.H.J.M.F. Kierkels

Het Bestuur
Mr. E.F. van Galen

Drs. B.N.M. Van der Maarel

Drs. W. Schreuder Goedheijt

Mr. J-P. Schaaij MBA