(bedragen x € 1.000,-)

6 Immateriële vaste activa

7 Materiële vaste activa

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15. Langlopende schulden.

8 Financiële vaste activa

Deelnemingen

Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. 

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn de afsluitkosten van leningen opgenomen. Deze hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. Onder de overige vorderingen is eveneens de waarde van een rentecap opgenomen. De waardevermindering heeft betrekking op de lineaire amortisatie van de afsluitkosten van leningen en de verandering in de marktwaarde van de rentecap. De rentecap wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde minus lineaire amortisatie of lagere marktwaarde. De rentecap dekt het renterisico op financiering met een variabele rente af tot een bedrag van € 727. Het renterisico dat door de rentecap wordt afgedekt kent een lineair dalend verloop. De resterende looptijd van de rentecap is 6 maanden. 

9 Voorraden

Betreft voorraad wegenzout, dieselolie, rolemmers en magazijn. Op de voorraden rust stil pandrecht.

10 Vorderingen

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 22 (vorig jaar: € 285). De vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

10.1 Overige vorderingen en overlopende activa

11 Liquide middelen

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming. De bankrekeningen van de groepsmaatschappijen van De Meerlanden Holding N.V. zijn bij zowel de ING, de Rabobank als de BNG opgenomen in een saldo- en rentecompensatie stelsel.

12 Groepsvermogen

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

13 Geplaatst kapitaal

* Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer zijn per 1 januari 2019 gefuseerd, de naam van de nieuwe gemeente is Haarlemmermeer.

Nominale waarde per aandeel is € 46,00. De winst per aandeel bedraagt € 12,07. Voor de voorgestelde winstverdeling over 2019 verwijzen wij naar het onder de ‘Overige gegevens’ opgenomen voorstel tot winstverdeling.

14 Voorzieningen

De voorziening jubilea wordt berekend voor toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,3% gehanteerd wordt. 

Bij de berekening van de voorziening vanwege het eigen risico voor WGA/WIA uitkeringen wordt een inschatting gemaakt van  de verwachte mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de WGA/WIA periode die voor rekening van de vennootschap komt. Bij de berekening van de voorziening WW wordt een inschatting gemaakt van de hoogte en duur van de uitkeringen die in de toekomst ten laste van de vennootschap komen inzake voormalige medewerkers die op 31 december recht hebben op een  WW-uitkering. Voor contante waarde is een rekenrente van 4% gehanteerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 1.631 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken (2018: € 185).

15 Langlopende schulden

De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kredietinstellingen

 • BNG, oorspronkelijk groot € 3.000 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 391 met een resterende looptijd van 6 maanden. De aflossing ad € 391, die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • Triodos Bank, groenfinanciering met bankgarantie van de BNG, oorspronkelijk groot € 5.815 met een vaste rente van in totaal 3,275% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 727 met een resterende looptijd van 6 maanden. De aflossing ad € 727 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 • Rabo Groenbank, oorspronkelijk groot € 5.815 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. Het renterisico op deze lening is afgedekt met een renteswap. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 582 met een resterende looptijd van 6 maanden. De aflossing ad € 582 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 • BNG, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 1,73% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 2.500 met een resterende looptijd van 2 jaar en 5 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • RABO, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 2,4% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 4.500 met een resterende looptijd van 7 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 600 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Op de leningen zijn de volgende zekerheden en garanties verstrekt:

 • Stil pandrecht op vorderingen, voorraden, inventarissen en andere roerende zaken;
 • Recht van eerste hypotheek ter waarde van € 16.000 op perceel grond met composteertunnels en biovergistingsinstallatie, aan de Aarbergerweg 41 gemeente Haarlemmermeer;
 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling van De Meerlanden Holding N.V., De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden Afval Inzameling en Reiniging B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden Flex B.V., De Meerlanden Infrabeheer B.V., Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V., De Meerlanden Circulaire Economie B.V. en J.J.M. Heemskerk B.V.;
 • De Net Senior Debt/Ebitda ratio dienen de navolgende niveaus niet te overschrijden: gedurende boekjaar 2019: 3,0; gedurende boekjaar 2018: 3,0. Onder de Net Senior Debt wordt verstaan de geconsolideerde rentedragende netto schulden, exclusief eventueel achtergestelde leningen;
 • De solvabiliteitsratio dient minimaal 30% van het geconsolideerde balanstotaal verminderd met de geactiveerde immateriële vaste activa te bedragen;
 • De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dient vanaf 2016 groter te zijn dan 1,4. De DSCR wordt als volgt berekend: Ebitda minus belastingen gedeeld door rente, aflossingen en dividenden. De niveaus van de Net Senior Debt/Ebitda, de solvabiliteitsratio en de DSCR zijn in het verslagjaar niet doorbroken.

Financiële instrumenten

De Meerlanden Holding N.V. past kostprijshedge accounting toe voor een renteswap die ervoor zorgt dat de variabele rente op een van de langlopende leningen wordt omgezet in een vaste rente. De Meerlanden Holding N.V. heeft in 2012 een renteswap afgesloten op een lening met variabele rente voor een bedrag van eind 2019 € 582. De resterende looptijd is gelijk aan de lening en is 6 maanden. Op dit contract wordt een variabele rente ontvangen van 3-maands Euribor en een vaste rente betaald van 1,7%.  De marktwaarde van deze swap bedraagt op 31 december 2019 € 7 negatief. De swap kent geen Cash Settlement Agreement (CSA). De bank kan aanvullende zekerheden vragen indien de marktwaarde meer dan € 490 negatief is. 

16 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. Het maximaal op te nemen krediet bij kredietinstellingen bedraagt € 8.600

16.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

16.2 Overlopende passiva

17 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

De overige verplichtingen betreffen huurcontracten voor onroerend goed. Voor huurverplichtingen is een bankgarantie van € 27 afgegeven. Voor het nakomen van uit te voeren werkzaamheden is een bankgarantie van € 2 afgegeven.