(bedragen x € 1.000,-)

6 Immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en
intellectuele eigendom
Totaal
Stand per 1 januari 2019
Aanschafprijs1.6701.670
Afschrijvingen-1.170-1.170
Boekwaarde500500
Mutaties:
• Investeringen66
• Reclassificatie aanschafprijs938938
• Afschrijvingen-261-261
• Reclassificatie afschrijvingen-873-873
• Desinvesteringen00
• Afschrijvingen op desinvesteringen00
Saldo mutaties-190-190
Stand per 31 december 2019
Aanschafprijs2.1642.164
Afschrijvingen-2.304-2.304
Boekwaarde310310

7 Materiële vaste activa

Bedrijfs- gebouwen
en terreinen
InstallatiesRollend
materieel
Overige bedrijfs-
middelen
Materiële vaste
activa in
uitvoering
Totaal
Stand per 1 januari 2019
Aanschafprijs22.83721.68625.34229.00937699.250
Afschrijvingen-10.732-8.624-16.445-20.1530-55.954
Boekwaarde12.10513.0628.8978.85637643.296
Mutaties:
• Investeringen3461464.6761.8994527.499
• Reclass. aanschafprijs000-9380-938
• Afschrijvingen-950-1.252-2.038-1.9450-6.185
• Reclass. Afschrijvingen0008730873
• Desinvesteringen0-13-2.760-5210-3.294
• Afschrijvingen op desinvesteringen042.75146503.220
Saldo mutaties-614-1.1152.629-1674321.175
Stand per 31 december 2019
Aanschafprijs23.18321.81927.25829.449808102.517
Afschrijvingen-11.682-9.872-15.732-20.7600-58.046
Boekwaarde11.50111.94711.5268.68980844.471

Voor verstrekte zekerheden en andere beperkingen op het eigendom wordt verwezen naar 15. Langlopende schulden.

8 Financiële vaste activa

DeelnemingenOverige
vorderingen
Totaal
Stand per 1 januari 201902323
Waardeveranderingen0-11-11
Desinvestering deelnemingen000
Stand per 31 december 201901212

Deelnemingen

Alle vorderingen die in de financiële vaste activa zijn opgenomen hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. 

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen zijn de afsluitkosten van leningen opgenomen. Deze hebben een resterende looptijd langer dan een jaar. Onder de overige vorderingen is eveneens de waarde van een rentecap opgenomen. De waardevermindering heeft betrekking op de lineaire amortisatie van de afsluitkosten van leningen en de verandering in de marktwaarde van de rentecap. De rentecap wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde minus lineaire amortisatie of lagere marktwaarde. De rentecap dekt het renterisico op financiering met een variabele rente af tot een bedrag van € 727. Het renterisico dat door de rentecap wordt afgedekt kent een lineair dalend verloop. De resterende looptijd van de rentecap is 6 maanden. 

9 Voorraden

Betreft voorraad wegenzout, dieselolie, rolemmers en magazijn. Op de voorraden rust stil pandrecht.

10 Vorderingen

31-12-201931-12-2018
Debiteuren3.6452.672
Vorderingen op participanten2.7574.877
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen255472
Totaal6.6578.021

De voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen bedraagt € 22 (vorig jaar: € 285). De vorderingen hebben alle een resterende looptijd korter dan één jaar.

10.1 Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2019 31-12-2018
Nog te factureren omzet1.0251.788
Waarborgsommen7777
NTO diversen632138
Vooruitbetaalde bedragen250443
Totaal1.9842.446

11 Liquide middelen

31-12-201931-12-2018
Bankiers en kassen250237

De tegoeden op de bankrekeningen staan ter vrije beschikking van de onderneming. De bankrekeningen van de groepsmaatschappijen van De Meerlanden Holding N.V. zijn bij zowel de ING, de Rabobank als de BNG opgenomen in een saldo- en rentecompensatie stelsel.

12 Groepsvermogen

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans.

13 Geplaatst kapitaal

Maatschappelijk kapitaalGeplaatst en volgestort
31-12-201931-12-2018
Gewone aandelen:
Haarlemmermeer97.22992.550
Aalsmeer17.01917.019
Noordwijkerhout2.4472.447
Heemstede24.58024.580
Bloemendaal4.8204.820
Haarlemmerliede en Spaarnwoude4.679
Diemen20.42720.427
Lisse8.9508.950
Hillegom8.0088.008
Totaal gewone aandelen600.000183.480183.480
Totaal in duizenden euro's27.6008.4408.440
* Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer zijn per 1 januari 2019 gefuseerd, de naam van de nieuwe gemeente is Haarlemmermeer.

Nominale waarde per aandeel is € 46,00. De winst per aandeel bedraagt € 12,07. Voor de voorgestelde winstverdeling over 2019 verwijzen wij naar het onder de ‘Overige gegevens’ opgenomen voorstel tot winstverdeling.

14 Voorzieningen

Voorziening jubileaVoorziening
eigen risico
wga/wia
Voorziening
latente
belastingen
Totaal
Stand per 1-1-201926665423754
Toevoeging 2019323886201.040
Onttrekking 2019-31-31
Stand per 31-12-20192984221.0431.763

De voorziening jubilea wordt berekend voor toekomstige jubileumuitkeringen voor het personeel dat per 31 december in vaste dienst is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met verwachte toekomstige CAO stijgingen. De voorziening betreft de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen waarbij een rekenrente van 0,3% gehanteerd wordt. 

Bij de berekening van de voorziening vanwege het eigen risico voor WGA/WIA uitkeringen wordt een inschatting gemaakt van  de verwachte mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de WGA/WIA periode die voor rekening van de vennootschap komt. Bij de berekening van de voorziening WW wordt een inschatting gemaakt van de hoogte en duur van de uitkeringen die in de toekomst ten laste van de vennootschap komen inzake voormalige medewerkers die op 31 december recht hebben op een  WW-uitkering. Voor contante waarde is een rekenrente van 4% gehanteerd.

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële (bedrijfseconomische) en fiscale waardering van materiële vaste activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. De latente belastingverplichtingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Van de voorzieningen is een bedrag van € 1.631 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken (2018: € 185).

15 Langlopende schulden

Stand per 31-12-2018Aflossingen 2019Stand per 31-12-2019Aflossingsverplichting 2020Resterende looptijd > 1 jaarResterende looptijd > 5 jaar
Kredietinstellingen
BNG91352239139100
Triodos Bank1.30858172772700
Rabo Groenbank1.16458258258200
BNG3.5001.0002.5001.0001.5000
RABO5.1006004.5006003.000900
Totaal11.9853.2858.7003.3004.500900

De aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kredietinstellingen

 • BNG, oorspronkelijk groot € 3.000 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 391 met een resterende looptijd van 6 maanden. De aflossing ad € 391, die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • Triodos Bank, groenfinanciering met bankgarantie van de BNG, oorspronkelijk groot € 5.815 met een vaste rente van in totaal 3,275% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 727 met een resterende looptijd van 6 maanden. De aflossing ad € 727 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 • Rabo Groenbank, oorspronkelijk groot € 5.815 met een variabele rente op basis van 3 maands euribor plus opslag. Het renterisico op deze lening is afgedekt met een renteswap. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 582 met een resterende looptijd van 6 maanden. De aflossing ad € 582 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden. 
 • BNG, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 1,73% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 2.500 met een resterende looptijd van 2 jaar en 5 maanden. De aflossing ad € 1.000 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.
 • RABO, oorspronkelijk groot € 6.000 met een vaste rente van in totaal 2,4% gedurende de looptijd van de lening. De lening bedraagt per 31 december 2019 € 4.500 met een resterende looptijd van 7 jaar en 6 maanden. De aflossing ad € 600 die in 2020 moet plaatsvinden, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Op de leningen zijn de volgende zekerheden en garanties verstrekt:

 • Stil pandrecht op vorderingen, voorraden, inventarissen en andere roerende zaken;
 • Recht van eerste hypotheek ter waarde van € 16.000 op perceel grond met composteertunnels en biovergistingsinstallatie, aan de Aarbergerweg 41 gemeente Haarlemmermeer;
 • Hoofdelijke medeschuldenaarstelling van De Meerlanden Holding N.V., De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden Afval Inzameling en Reiniging B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden Flex B.V., De Meerlanden Infrabeheer B.V., Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V., De Meerlanden Circulaire Economie B.V. en J.J.M. Heemskerk B.V.;
 • De Net Senior Debt/Ebitda ratio dienen de navolgende niveaus niet te overschrijden: gedurende boekjaar 2019: 3,0; gedurende boekjaar 2018: 3,0. Onder de Net Senior Debt wordt verstaan de geconsolideerde rentedragende netto schulden, exclusief eventueel achtergestelde leningen;
 • De solvabiliteitsratio dient minimaal 30% van het geconsolideerde balanstotaal verminderd met de geactiveerde immateriële vaste activa te bedragen;
 • De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dient vanaf 2016 groter te zijn dan 1,4. De DSCR wordt als volgt berekend: Ebitda minus belastingen gedeeld door rente, aflossingen en dividenden. De niveaus van de Net Senior Debt/Ebitda, de solvabiliteitsratio en de DSCR zijn in het verslagjaar niet doorbroken.

Financiële instrumenten

De Meerlanden Holding N.V. past kostprijshedge accounting toe voor een renteswap die ervoor zorgt dat de variabele rente op een van de langlopende leningen wordt omgezet in een vaste rente. De Meerlanden Holding N.V. heeft in 2012 een renteswap afgesloten op een lening met variabele rente voor een bedrag van eind 2019 € 582. De resterende looptijd is gelijk aan de lening en is 6 maanden. Op dit contract wordt een variabele rente ontvangen van 3-maands Euribor en een vaste rente betaald van 1,7%.  De marktwaarde van deze swap bedraagt op 31 december 2019 € 7 negatief. De swap kent geen Cash Settlement Agreement (CSA). De bank kan aanvullende zekerheden vragen indien de marktwaarde meer dan € 490 negatief is. 

16 Kortlopende schulden

31-12-201931-12-2018
Schulden aan kredietinstellingen3.5823.127
Aflossingsverplichtingen leningen3.3303.139
Schulden aan leveranciers en handelskredieten6.6245.844
Belastingen en premies sociale verzekeringen8961.084
Pensioenen188160
Totaal14.59013.354

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. Het maximaal op te nemen krediet bij kredietinstellingen bedraagt € 8.600

16.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen31-12-201931-12-2018
Omzetbelasting233434
Loonheffingen633650
Totaal8961.084

16.2 Overlopende passiva

Belastingen31-12-201931-12-2018
Nog te ontvangen facturen1.3701.722
Nog te betalen personeelskosten1.1281.099
Verlofvoorziening434428
Te betalen rente205
Overig38247
Totaal2.9903.501

17 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en risico’s

Totaal 31-12-2019< 1 jaar> 1 jaar
< 5 jaar
> 5 jaar
Activa in bestelling3.4193.41900
Overige verplichtingen198161370
Toaal3.6173.580370

De overige verplichtingen betreffen huurcontracten voor onroerend goed. Voor huurverplichtingen is een bankgarantie van € 27 afgegeven. Voor het nakomen van uit te voeren werkzaamheden is een bankgarantie van € 2 afgegeven.