(bedragen x € 1.000,-)

18 Netto omzet

De netto omzet is als volgt te splitsen:

20192018
Gemeenten46.31044.903
Bedrijven17.34716.239
VAB4.6634.162
Compostering4.3734.003
Overige opbrengsten1.9721.585
Totaal74.66570.892

Onder overige opbrengsten zijn opgenomen de inkomsten uit marktgelden, ongediertebestrijding, milieustraten, kringloopactiviteiten, sorteren en ontmantelen E-waste en overige werkzaamheden voor derden. De omzet wordt geheel in Nederland behaald.

Transacties met verbonden partijen

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt De Meerlanden Holding N.V. goederen en diensten van en aan verschillende verbonden partijen. Deze transacties worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden

19 Uitbesteed werk en externe kosten

20192018
Verwerking restafval6.6646.734
Verwerking locatie VAB te Voorhout6.4335.036
Verwerking overige afvalstoffen2.9182.333
Uitbesteed werk8.7879.078
Uitbesteed transport9361.077
Overige externe kosten1.5351.590
Totaal27.27325.848

20 Personeelskosten

20192018
Lonen en salarissen16.04715.379
Sociale lasten2.2722.095
Pensioenlasten1.8141.650
Mutatie wga/wia/ww voorziening388-91
Ingehuurd extern personeel6.0435.492
Overige personeelskosten776569
Totaal27.34025.094

20.1 Gemiddeld aantal werknemers

Het aantal personeelsleden is als volgt te splitsen:

20192018
Uitvoerend aantal FTE229,4222,1
Ondersteunend aantal FTE99,6100,2
Totaal aantal FTE329,0322,3

Het gemiddeld aantal werknemers bij proportioneel geconsolideerde maatschappijen bedraagt 0 in 2019 (2018: 0). Het aantal personeelsleden werkzaam buiten Nederland bedraagt 0 in 2019 (2018: 0).

21 Voertuigkosten

20192018
Brandstofkosten2.0191.941
Onderhoud en reparatiekosten2.3612.485
Verzekeringen, belastingen en eigen risico schades694464
Ingehuurd materieel van derden508578
Totaal5.5825.468

22 Overige bedrijfskosten

20192018
Huisvesting, belastingen en nutsvoorzieningen2.3102.248
Kantoor- en advieskosten2.2842.596
Overige kosten268272
Totaal4.8625.116

23 Financiële baten en lasten

20192018
Rentelasten en soortgelijke kosten316362
Totaal316362

24 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

20192018
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen2.8352.660
Waarvan resultaat vallend onder de vennootschapsbelasting2.006822
Latente vennootschapsbelasting-490822
Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren-130224
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening62028
Effectief belastingtarief17%7%
Toepasselijk belastingtarief25%25%

Het effectieve tarief wijkt af van het toepasselijke tarief. Op grond van de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden zijn activiteiten op het gebied van afval en het beheer van de openbare ruimte, die uitgevoerd worden voor de gemeenten, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheids-ondernemingen’ in werking getreden. Dat betekent dat in principe over het geconsolideerde nettoresultaat van Meerlanden vennootschapsbelasting moet worden betaald. De wet biedt Meerlanden de mogelijkheid beroep te doen op een aantal vrijstellingen waardoor een groot deel van het geconsolideerde nettoresultaat vrijgesteld wordt van belastingheffing. 

In 2019 is overeenstemming bereikt tussen de brancheorganisatie NVRD en de Belastingdienst over de reikwijdte van de vrijstelling voor afvalinzameling en -ontdoening. De effecten van deze afspraken zijn met terugwerkende kracht tot 1-1-2016 verwerkt in de jaarrekening 2018. Inmiddels zijn tot en met boekjaar 2017 definitieve aanslagen ontvangen. De afwijking tussen de schattingen die gemaakt zijn bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en de definitieve aanslagen zijn verwerkt in de jaarrekening 2019. Zie ook “Vennootschapsbelasting correctie voorgaande boekjaren”.

25 Gebeurtenissen na balansdatum

De Covid-19 uitbraak in 2020 en de maatregelen die door de overheid vanaf maart 2020 naar aanleiding daarvan zijn genomen om het virus in te perken, beïnvloeden de bedrijfsvoering van Meerlanden en zullen ook enige impact hebben op ons resultaat na belastingen en op onze financiële positie.

De rijksoverheid heeft de afvalinzameling en -afvoer aangemerkt als één van de cruciale beroepsgroepen die nodig is om de samenleving draaiende te houden. Gegeven dit feit zal een groot deel van onze activiteiten zoveel mogelijk doorgang moeten vinden. Dat waarborgt onze inkomsten.  

Onze materiële vaste activa worden voor het grootste deel inzet voor de afvalinzameling, -afvoer en GFT-verwerking. Dat betekent dat Covid-19 niet leidt tot extra risico’s op bijzondere waardeverminderingen van deze activa. Hoewel onzeker zijn wij niet van mening dat de gevolgen van het Covid-19 virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.