hero title

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zitten we midden in de coronacrisis die ons allen raakt en waarvan we de consequenties nog niet helemaal kunnen overzien. We verwachten dat deze periode tot gevolg heeft dat we ons allemaal nog bewuster worden van de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met onze leefomgeving en onze grondstoffen en dat we meer waardering uitspreken voor mensen die werkzaam zijn in de vitale sectoren.

Als organisatie hebben wij een groot aanpassingsvermogen. We spelen flexibel en creatief in op veranderende omstandigheden en we hebben inmiddels al de nodige maatregelen genomen om ook in deze bijzondere omstandigheden onze dienstverlening aan gemeenten en bedrijven zoveel mogelijk op peil te houden en de gezondheid van onze medewerkers in acht te nemen. Onze activiteiten zijn essentieel om onze samenleving draaiende te houden.

Terugkijkend naar het afgelopen jaar, is het vaststellen van een nieuwe strategie voor ons heel wezenlijk geweest. In nauwe samenwerking met onze aandeelhouders hebben we drie rollen geformuleerd die wij de komende jaren voor ons zien. Intern streven wij een excellente bedrijfsvoering na. Door nog verder te digitaliseren en door slim gebruik te maken van data kunnen we ons werk nog beter doen en onze processen nog beter inrichten. Dat verbetert niet alleen de efficiency van onze eigen organisatie, maar biedt ook directe voordelen voor de dienstverlening aan onze klanten. Data worden steeds belangrijker om processen te sturen en om inzicht te krijgen voor nieuw beleid.

Naar buiten toe - voor onze klanten en onze regio - willen wij inspelen op de maatschappelijke uitdagingen door focus te brengen op twee externe rollen: excellente dienstverlener en duurzame grondstoffenregisseur. Want we beseffen dat een excellente dienstverlening de basis is om samen werkelijk het ambitieuze doel te behalen van een circulaire regio. Daarnaast is het voor ons een uitgelezen kans om onze regiorol als duurzame grondstoffenregisseur, in het duurzaam en slim sluiten van grondstofkringlopen, verder uit te bouwen. De missie die we hebben, is zo krachtig dat we deze ook de komende periode onverkort handhaven: ‘Samen sneller circulair’. Transities doorvoeren doe je niet alleen. Alleen samen met onze partners kunnen we echt het verschil maken.

In 2019 zijn we ook begonnen met het verkennen van een nieuwe aandelenstructuur voor onze organisatie. In de aandeelhoudersvergadering is een positief besluit genomen over de richting daarvan. De nieuwe opzet moet het aantrekkelijk maken voor nieuwe gemeenten om aan te sluiten, terwijl het voor zittende gemeenten aantrekkelijk is om aandeelhouder te blijven. Het biedt ons bedrijf de kans om onze ambitieuze strategische doelstellingen te realiseren, zonder dat de aandelenstructuur een belemmering is.

We kijken terug op een goed jaar 2019. Veel initiatieven zijn genomen, veel projecten zijn afgerond, veel inzichten verworven en ook financieel hebben we in het geheel goed gepresteerd. Ik dank al onze relaties voor de samenwerking en al onze medewerkers voor hun inzet. Samen zetten we ons ook komend jaar weer volop in voor de leefbaarheid in onze mooie regio.

‘Samen sneller circulair’

Rijsenhout, 8 mei 2020

Angeline Kierkels
Algemeen directeur