Het internationale klimaatakkoord in 2015 in Parijs heeft in Nederland geleid tot het ontwikkelen van een klimaatwet en de ontwikkeling van de Nederlandse doorvertaling van het internationale klimaatakkoord.

 Zo is in 2018 besloten de gaswinning in Groningen te gaan beëindigen. Nederland moet dus op zoek naar alternatieven voor energie. De inzet van biomassa en restwarmte kan bijdragen aan deze energietransitie.

De Rijksoverheid wil de inzet van biomassa voor energie, kunststof en brandstof versnellen. Onnodige juridische belemmeringen voor het inzetten van biomassa worden daarom weggenomen. Er is echter nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig om de bestaande technieken te kunnen opschalen. Het bedrijfsleven en de Rijksoverheid investeren in onderzoek en ontwikkeling. Deze afspraken liggen vast in het ‘innovatiecontract biobased economy’. Daarnaast is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie Biobased Economy opgezet, waarin wetenschappers en ondernemers samenwerken.

Voor het werken aan de energietransitie is Nederland onderverdeeld in 30 regio’s. Gemeenten, provincies en waterschappen werken in die regio’s samen met stakeholders aan Regionale Energiestrategieën (RES). In deze strategieën maken de partijen gezamenlijke keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Diemen valt in de RES regio Amstelland. De andere gemeenten in de Meerlandenregio vallen in twee RES regio’s, namelijk Holland Rijnland4 en Noord-Holland Zuid5. In beide regio’s wordt restwarmte expliciet genoemd als techniek om in te zetten als onderdeel van de RES. De gemeenten moeten in 2021 hun warmteplan gereed hebben, waarin per buurt is aangegeven wanneer deze wordt afgekoppeld van het aardgas en welke warmtebron daarvoor in de plaats komt.

Bij een aantal trajecten van energietransitie in onze regio participeert Meerlanden. Zo hebben we in 2019 veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van het concept en het voorbereiden van de besluitvorming voor een duurzaam warmtebedrijf in de Haarlemmermeer. En we dragen met kennis en ervaring bij aan het onderzoek van de gemeente Heemstede en Waternet naar een warmtenet en hetzelfde bij het onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer naar een pilot voor een aardgasvrije wijk in Rijsenhout.